Trout Lily

Erythronium albidum
Washtenaw County, April 27, 2003
Discovered by Thomas Nuttall.
Washtenaw County, April 27, 2003
Washtenaw County, April 27, 2003