Whorled Loosestrife

Lysimachia quadrifolia
Mecosta County, June 21, 2008
Mecosta County, June 21, 2008
Mecosta County, June 21, 2008
Mecosta County, June 21, 2008
Mecosta County, June 21, 2008